Miljö och Kvalité

Tegs Mark & Bygg AB är ett företag i bygg- och anläggningsbranchen.
Vår största miljöpåverkan är att vi förbrukar sand, sten och jordmaterial samt att vi använder maskiner som bullrar, släpper ut avgaser och dammar. Positiv påverkan är att när vi byggt färdigt har vi bidragit till ett resurs snålare samhälle.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljön och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljöarbete.
Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.

Vi ska genom en ständig dialog ställa miljökrav på våra affärspartner och på oss själva.
Vi ska genom samverkan och kunskapsutbyte inom Södra Umeås Miljögrupp utveckla vårt miljöarbete.

Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som en miniminivå.
Vi ska bedriva vårt miljöarbete med affärsmässighet, engagemang, målinriktning och alltid se det som en möjlighet.

Läs vår miljöpolicy
Läs vår kvalitetspolicy

Under år 2003 blev företaget certifierat enligt ISO 14001.